Wzór pisma o odszkodowanie do ubezpieczyciela

Zaniżanie lub brak wypłaty ubezpieczenia wiąże się często z rzekomym niedopełnieniem obowiązków przez poszkodowanego. Należy więc zadbać o zebranie wszelkich możliwych dowodów poniesionej szkody.

Teoretycznie uzyskanie należnego odszkodowania powinno być łatwiejsze niż na przykład wyegzekwowanie wierzytelności czynszowej. Natomiast jeśli na przykład dochodzimy roszczenia z umowy OC sprawcy wypadku samochodowego czy kolizji, to należy pamiętać o zebraniu od razu wszystkich danych – daty, miejsca zdarzenia, marki, modelu i numery rejestracyjnego samochodu sprawcy, numeru polisy OC, nazwy ubezpieczyciela. Poza tym istotne jest spisanie odpowiedniego oświadczenia, w którym podane będą okoliczności całego zajścia. Powinny znaleźć się pod nim podpisy obu stron. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy warto wezwać policję, a także zebrać zeznania świadków wypadku. W celu otrzymania odszkodowania powypadkowego z OC, które może stanowić zarówno zadośćuczynienie za uszkodzenie samochodu, jak i poniesienie obrażeń przez poszkodowanego, należy skontaktować się z  firmą ubezpieczającą sprawcę. Wówczas dowiemy się dokładnie jakie dokumenty należy dostarczyć, np. potwierdzające spowodowanie wypadku przez ubezpieczonego, pobyt poszkodowanego w szpitalu, odbywanie przez niego rehabilitacji, przyjmowanie leków itp. Poza tym składa się też wniosek o wypłatę odszkodowania. Roszczenia do PZU, jako do firmy ubezpieczającej poszkodowanego, również nie należą do rzadkości. Dotyczą najczęściej odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu.

Przygotowując jakiekolwiek ważne pismo, na przykład wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, korzystamy z odpowiedniego wzoru. Podobnie należy zrobić w przypadku roszczeń odszkodowawczych. Poniżej wzór wniosku o odszkodowanie z OC:

nazwa i adres zakładu ubezpieczeń                         miejscowość, data

Numer polisy OC sprawcy:

imię i nazwisko sprawcy

imię i nazwisko poszkodowanego

Data wypadku:

                                                         TYTUŁ

Treści żądania (należy tu podać czy chodzi o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i w jakiej kwocie)

Uzasadnienie (należy tu opisać wypadek, podać szkody, koszty, obrażenia ciała, opisać stan fizyczny i psychiczny poszkodowanego

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                  podpis

Lista załączników: