Roszczenia pracownicze wynikające z umowy o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę ma wiele zalet, nie trzeba na przykład martwić się zaleganiem ze składkami do ZUS. Zdarza się jednak, że pracownik nie otrzymuje pensji. Co wtedy robić? Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Zgodnie z prawem pracy w przypadku, gdy pracodawca nie spełnia swojego obowiązku polegającego na terminowym wypłacaniu ustalonej pensji, może zostać ukarany grzywną. Roszczenia finansowe wynikające ze stosunku pracy są więc w pełni uzasadnione. Należy zacząć od wysłania wezwania do zapłaty. Jeśli jednak pracodawca wciąż nie będzie wypłacał należnego wynagrodzenia pracownik ma prawo zwrócić się Państwowej Inspekcji Pracy lub skierować sprawę do sądu. W przypadku, gdy po zgłoszeniu do nich sprawy organy PIP stwierdzą naruszenie praw pracownika, powinny nakazać pracodawcy wypłatę pensji czy innych przysługujących mu świadczeń. Jednak w razie czego tego typu nakaz nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W tym celu konieczny jest status tytułu wykonawczego, który przysługuje nakazowi sądowemu. O roszczeniach wobec pracodawcy rozstrzyga sąd pracy. Pozew wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego – w zależności od wysokości kwoty zaległego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że okres dochodzeni roszczeń pracowniczych wynosi 3 lata.

Natomiast roszczenia wobec pracodawcy mogą również dotyczyć sytuacji wadliwego rozwiązania umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Jeśli zostaną one naruszone pracownik może odwołać się do sądu, ale powinien to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia i w ciągu 7 dni jeśli doszło do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Natomiast potem można ewentualnie starać się o przywrócenie prawa do złożenia pozwu. W przypadku wadliwie wypowiedzianej umowy na czas określony pracownik może domagać się odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Natomiast wadliwe wypowiedzenie umowy na czas określony uprawnia go do żądania odszkodowania za ustalony okres trwania umowy. Powinno stanowić ono równowartość wynagrodzenia, ale najwyżej za 3 miesiące pracy. Kiedy jest problem z uzyskaniem pieniędzy należnych z tytułu spadku, ubezpieczenia, naruszenia dóbr osobistych itp., to powoduje to pewną irytację, ale naruszanie praw pracowniczych wzbudza dodatkowo poczucie niesprawiedliwości.