Jak zgłosić naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich

W dzisiejszych czasach naruszenie dóbr osobistych, dobrego imienia czy praw autorskich zdarza się coraz częściej. Wszystko za sprawą powszechnego korzystania z Internetu.

Jeśli chodzi o dobra osobiste, to są one niezbywalne i mają charakter niemajątkowy. Można wymienić tutaj między innymi nazwisko, wizerunek, twórczość, wolność, zdrowie, nietykalność, tajemnicę korespondencji, wolność sumienia. Zniesławienie, czyli naruszenie dobrego imienia, niewątpliwie godzi w nasze dobra osobiste. Roszczenie z tytułu naruszenia dobrego imienia ma nieco innych charakter niż na przykład dochodzenie prawa do uzyskania alimentów czy odszkodowania z zakładu ubezpieczeń. Bardziej bowiem niż o pieniądze, chodzi o rekompensatę moralną. Żeby można było mówić o zniesławieniu, zarzut pod kierunkiem danej osoby ma być przekazany osobie trzeciej. Może się to odbyć zarówno ustnie, jak i pisemnie, prywatnie lub publicznie. Jak już zostało wspomniane obecnie szczególnie często do zniesławienia dochodzi w Internecie. Żeby je udowodnić konieczne jest istnienie możliwości obiektywnego stwierdzenia, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, na przykład na podstawie reakcji osób trzecich na daną wypowiedz. W takiej sytuacji można dochodzić swoich praw, ale jak udowodnić takie roszczenia? Należy skierować pozew do sądu i wykazać, iż dobro osobiste istnieje oraz że zostało naruszone, a w końcu brak usprawiedliwienia dla takiego postępowania, czyli bezprawność zarzutu. Zniesławiona osoba może żądać nie tylko zaprzestania działań, które powodują naruszenia dóbr osobistych, ale także odwołania zarzutów pod jej adresem, na przykład w formie oświadczenia. Poza tym może domagać się zadośćuczynienia finansowego za stres i cierpienie psychiczne.

Podobne prawa przysługują osobie, która udowodni naruszenie praw autorskich, to znaczy może domagać się zaprzestania takiego działania, usunięcia jego skutków – na przykład poprzez złożenie oświadczenia w prasie lub Internecie oraz zadośćuczynienia w formie pieniężnej. Za naruszenie praw autorskich można uznać między innymi wprowadzenie innego tytułu utworu, pominięcie lub zmianę jego fragmentów czy plagiat. Oczywiście konieczne jest tutaj udowodnienie, iż jest się uprawnionym do danego utworu. Czy po śmierci twórcy ewentualne roszczenia można uznać za bezzasadne? Wszystko zależy od tego kto z nimi występuje. Jeśli jest to rodzina, stowarzyszenie twórców czy organizacja zarządzająca prawami autorskimi, to roszczenie jest zgodne z prawem.