Jak wyegzekwować wierzytelność z weksla lub czynszową

Są sytuacje, w których powinniśmy dochodzić swoich praw nie tylko ze względów finansowych, ale również z uwagi na własne dobre samopoczucie. Tak bywa chociażby w sytuacji naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich czy też nie zwracania długu przez znajomego.

Zabezpieczeniem umowy pożyczki może być weksel in blanco. Obie strony zawierają wówczas umowę, która zawiera ustalenia dotyczące tego, w jaki sposób ma zostać wypełniony. Zajmuje się tym osoba udzielająca pożyczki, która zatrzymuje weksel. Zakładając, że dłużnik nie zwraca pieniędzy wierzyciel ma prawo, odwołując się do porozumienia wekslowego, wypełnić weksel. W przypadku, gdy strony nie uzgodniły co powinno znajdować się w określonych polach trzeba odnieść się do umowy pożyczki. Żeby weksel mógł być uznany za ważny powinien zawierać: określenie należnej kwoty, imię i nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty, imię i nazwisko osoby oczekującej na zapłatę, termin i miejsce płatności, miejsce i datę wystawienia weksla, podpis osoby wystawiającej weksel. Następnie przedstawia się go dłużnikowi. Jeśli nie przyniesie to żadnego skutki można złożyć w sądzie odpowiedni wniosek, do którego trzeba dołączyć oryginał weksla. Na tej podstawie sąd powinien wydać nakaz zapłaty.

Próba odzyskania należnych nam pieniędzy może też być związana ze sprawami mieszkaniowymi. Chodzi tu na przykład o roszczenia dotyczące usunięcia usterek przez dewelopera czy też próbę wyegzekwowania wierzytelności czynszowej, która wynika z umowy najmu.  Jeśli chodzi o tą drugą sprawę, to warto pamiętać, że roszczenie czynszowe przedawnia się po 3 latach. Z pewnością bardzo istotne jest to, żeby w umowie jasno sprecyzować obowiązki najemcy. Trzeba w niej określić wysokość czynszu, termin jego zapłaty, a także sprawę opłat eksploatacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest także ustalenie na samym początku obowiązku wpłaty kaucji, która będzie stanowiła rodzaj zabezpieczenia w razie braku opłaty czynszu przez najemcę. W razie powstawania dalszych zaległości czynszowych i braku chęci porozumienia się ze strony osoby zalegającej z opłatami, wynajmujący może wnieść sprawę do sądu. Oprócz złożenia tam stosowanego wniosku należy też oczywiście dołączyć umowę najmu.